Vista de una de las salas del Museu de Mallorca, en Palma. | Teresa Ayuga

TW
4

Queremos aprovechar la situación de preocupación por el Museu de Mallorca y la correcta conservación de sus fondos para instar a las Administraciones responsables a trabajar y tomar las medidas adecuadas para subsanar las deficiencias que históricamente sufre el museo». Son palabras de la Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears (CDLIB), organismo que este viernes emitió un duro comunicado en el que critica la gestión del centro de la calle Portella y que «se cuestione la profesionalidad» de este gremio respecto a la entrega de materiales hallados en excavaciones arqueológicas.

Según se desprende de dicho comunicado, los arqueólogos mantienen su preocupación «por una serie de artículos publicados en medios de comunicación que han sacado a la luz pública una serie de deficiencias detectadas en el Museu de Mallorca en relación a la conservación de algunas de las piezas que se custodian». Estos hechos coincidieron en el tiempo «con un momento de relevo en la dirección del Museu de Mallorca que implica, no sólo un cambio de personas, sino también en la manera de entender y de gestionar esta institución, y que se recibió positivamente por gran parte de nuestro colectivo para suponer el fin de un largo período de crispación con la anterior dirección».

Deficiencias

En su escrito, el CDLIB dice que las deficiencias en la estructura de Ca la Gran Cristiana «no son novedad» y que «van mucho más allá de unos problemas de climatización». Además, lamentan encontrarse «con tantas dificultades a la hora de establecer una relación fluida con la institución museística, ya sea para la entrega de materiales o por el estudio y revisión de éstos una vez ya se han depositado».

«Claramente», tal y como narran los arqueólogos, «podemos afirmar que, al menos los últimos quince años, el Museu de Mallorca ha incurrido en dejadez de sus funciones, dado que no sólo no promueve la investigación, sino que dificulta la búsqueda de los investigadores interesados en estudiar los materiales de los fondos del Museu; que no hace difusión del patrimonio, sino que mantiene un museo con las salas de arqueología cerradas».

En este sentido, en el último año y medio, «el museo no ha aceptado más material arqueológico», ya sea procedentes «de excavaciones antiguas o de las más recientes».

Comunicado íntegro del CDLIB:

La Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears (CDLIB) és l’organisme col·legial que reuneix gran part dels professionals de l’arqueologia de les Illes. Des de la Secció es treballa fa més d’una dècada, no només per millorar les condicions laborals del col·lectiu d’arqueòlogues i arqueòlegs, sinó també per fomentar la defensa, protecció i la valorització del patrimoni de les Illes Balears i per fer-ne partícip tota la societat local i els seus visitants.

És per aquest motiu que, com a col·lectiu professional, volem expressar la nostra preocupació envers un seguit d’articles publicats a diversos mitjans de comunicació que han tret a la llum pública una sèrie de deficiències detectades al Museu de Mallorca en relació a la conservació d’algunes de les peces que s’hi custodien. Aquests fets varen coincidir en el temps amb un moment de relleu en la direcció del Museu de Mallorca que implica no només un canvi de persones, sinó també en la manera d’entendre i de gestionar aquesta institució, i que es va rebre positivament per gran part del nostre col·lectiu per suposar la fi d’un llarg període de crispació amb l’anterior direcció.

Entre els professionals que treballam en l’arqueologia i, en general, amb el patrimoni històric a Mallorca, no són novetat les deficiències estructurals que pateix el Museu de Mallorca i que van molt més enllà d’uns problemes de climatització que tampoc vénen de fa pocs mesos. Malauradament, són ben sabudes les dificultats que ens hem trobat en els darrers anys a l’hora d’establir una relació fluida amb la institució museística, ja sigui per l’entrega de materials o per l’estudi o revisió d’aquests una vegada ja dipositats al Museu.

Tampoc els problemes del Museu es limiten a les dificultats per a lliurar nous materials recuperats a les nombroses intervencions arqueològiques que es duen a terme a l’illa i que, recordem-ho, constitueixen el volum més important dels fons del Museu. Clarament podem afirmar que, com a mínim els darrers 15 anys, el Museu de Mallorca ha incorregut en deixadesa de les seves funcions, atès que no només no promou la investigació, sinó que dificulta la recerca dels investigadors interessats a estudiar els materials dels fons del Museu; que no fa difusió del patrimoni, sinó que manté un Museu amb les sales d’arqueologia tancades de fa 9 anys i pràcticament sense visitants; que roman aïllat de la societat de la qual forma part i en la vida de la qual hauria de participar activament.

A alguns articles periodístics que recentment han posat de relleu les deficiències del Museu, obviant que fa anys que existeixen i es coneixen, s’ha qüestionat la professionalitat dels arqueòlegs i arqueòlogues. S’ha posat en dubte la validesa del protocol de lliurament de materials acordat pel Museu i el Consell de Mallorca, amb el consens amb col·lectiu de professionals, i validat pel Servei Jurídic del propi Consell. S’ha acusat també els arqueòlegs de mantenir, de manera irregular, materials provinents de diferents intervencions arqueològiques, quan fa anys que són molts dels mateixos responsables de dites intervencions els que reclamen poder lliurar els materials al Museu en les condicions assumibles i només han obtingut negatives i impediments per resposta. A més, en el darrer any i mig, el Museu no ha acceptat cap més material arqueològic, sigui d’excavacions antigues o de les més recents.

Volem aprofitar la situació de preocupació envers el Museu de Mallorca i la correcta conservació dels seus fons per a instar les administracions responsables a treballar i prendre les mesures adequades per esmenar les deficiències que històricament pateix del Museu. En aquest esforç hi trobaran la nostra col·laboració en tot allò que estigui a les nostres mans. Per això, finalment, volem desitjar que la nova directora recentment designada, una professional de reconegut prestigi, trobi el recolzament necessari per impulsar el bon funcionament i projecció del Museu de Mallorca com a entitat cultural de primer ordre que ha de ser.