El restaurante de cocina china King abre sus puertas en Palma

Alfons Moll, Yin Kang Zhan Ma, Yeu Hua Chen, Bao Yu Lin, Ye Shaalao, Antoni Noguera y Wenmin Ye.

C.Viera
1 / 4
restaurante de cocina china Kingcocina china Kingrestaurante de cocina china Kingcocina china King